Cruce latină | Gherghița | Ungureni
Cruce latină | Gherghița | Ungureni
Cruce latină | Gherghița | Ungureni
Cruce celtică | Gherghița | Ungureni
Cruce latină | Gherghița | Malamuc
Cruce latină | Drăgănești | Drăgănești
Cruce latină | Urlați | Jercălăi