Institutul Național al Patrimoniului, are, conform HG. nr. 593/2011, următoarele atribuții principale:

 • Gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de la bugetul de stat;
 • Administrează, în numele Ministerului Culturii, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât
  cele administrate de alte instituții publice;
 • Gestionează, prin acordarea de credite, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație;
 • Elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și supune spre aprobare acestuia Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta;
 •  Verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
 •  Asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;
 •  Propune Ministerului Culturii inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
 • Asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
 • Elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
 • Elaborează și actualizează periodic Lista Monumentelor Istorice [LMI] din România;
 • Administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
 • Gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
 • Poate declanșa procedura de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii;
 • Realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului Arheologic Național [RAN] și sistemul informațional geografic aferent, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi, baza de date a patrimoniului imaterial, baza de date a specialiștilor și experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;
 • Îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene – www.europeana.eu,asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
 • Oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
 • Întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro și portalul național Culturalia.ro;
 • Editează „Revista monumentelor istorice” și „Buletinul monumentelor istorice”, precum și alte publicații de specialitate.

Contact

Adresa: str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 040157

E-Mail: secretariat@patrimoniu.gov.ro ;

Telefon: 021-336-6073; 021-336-5424;

Fax: 021-336-9904; 021-336-5069.


Sediul Direcției Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

Adresa: Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, C.P. 33-90

Pagina web: http://www.cimec.ro

E-Mail: cimec@patrimoniu.gov.ro

Telefon: 021-317-9072

Fax: 021-317-9064