Cruce latină | Telega | Meliceşti
Cruce latină | Telega | Doftana
Treflată | Brebu | Brebu Megieşesc
Cruce de tip necunoscut | Telega | Telega