Cruce latină | Gherghița | Ungureni
Cruce latină | Gherghița | Ungureni
Cruce latină | Gherghița | Gherghița
Cruce latină | Gherghița | Ungureni
Cruce celtică | Gherghița | Ungureni
Cruce latină | Gherghița | Gherghița
Cruce latină | Gherghița | Gherghița
Cruce latină | Gherghița | Malamuc
Cruce latină | Gherghița | Gherghița
Cruce latină | Gherghița | Gherghița
Cruce latină | Gherghița | Gherghița
Cruce celtică | Mizil | Mizil